igebski

116 tekstów – auto­rem jest igeb­ski.

Do pryn­cy­pial­ne­go i kon­sekwen­tne­go postępo­wania niektórzy za­liczają także ośli upór. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 czerwca 2012, 18:32

Dla pro­myka sławy niektórzy go­towi są pa­lić wszel­kie mos­ty, na­wet te pod sobą 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2012, 12:51

Chorągiew­ka zmienia kieru­nek pod wpływem siły wiat­ru. Z ludźmi jest inaczej: by­wają chwiej­ni z po­wodu bra­ku sil­ne­go charakteru. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 czerwca 2012, 12:37

Choć każdy no­wy dzień przychodzi ze wscho­du, to jed­nak naj­większe nadzieje wiążemy z zachodem. 

aforyzm dnia z 14 marca 2015 roku
zebrał 19 fiszek • 1 czerwca 2012, 22:05

Po­wodem do smut­ku może być także ra­dość, jeżeli nie ma z kim jej dzielić. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 marca 2012, 18:04

Zmiana zawodu

- Złe za­wory zdo­byłeś – zrzędził Zenek.
- Złe? – za­pytałem zdu­miony. – Zreali­zowałem zamówienie zgod­nie z zapotrzebowaniem.
- Zno­wu za­walił zbyt Zakładów Za­woro­wych „Za­worex”! – zgrzytnął Ze­non zębami.
- Za­pew­ne. Założysz za­paso­we? – zaryzykowałem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 lutego 2012, 11:46

Policyjne przypadki

Po­licyj­ne przypadki
Późnym po­połud­niem przez park przechodziła pew­na ponętna pa­nien­ka. Pat­rzyła pro­woka­cyj­nie, pew­na po­wodze­nia. Przys­tojny pos­te­run­ko­wy Pa­weł P. pat­ro­lujący park poczuł pilną pot­rzebę. Pogłas­kał pal­ca­mi po­mar­szczo­ne prącie. Pod­nieco­ny pe­nis posłusznie pod­niósł prostą, prężną [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 17 lutego 2012, 10:54

Scysja

Scysja
Ste­fan straszli­wie się spo­cił, sta­rając się spra­wić Sta­si sek­sualną sa­tys­fak­cję. Sa­piąc, spuścił się stru­mieniem sreb­rzys­tej spermy.
- Star­czy? - spy­tał smętnie, sprag­niony spo­koj­ne­go snu.
- Stef­ciu! - stęknęła. - Słabo się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 lutego 2012, 12:54

Zepsuta zabawka

Zep­su­ta zabawka
- Zerżniesz Zośkę? - za­pytał Zygmunt.
- Zerżnę - za­powie­dział Zenek.
- Zo­baczy­my - za­recho­tał złośli­wie Zyga.
Zochę zna­li z Zakładów Za­pałcza­nych z Ząbko­wic. Zwol­niona zos­tała za zbagatelizowanie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 15 lutego 2012, 13:28

Proszę Państwa...

Proszę Państwa…
Posłuchaj­cie Państwo praw­dzi­wie pou­czającej po­gawędki. Pe­wien pod­chmielo­ny pi­wosz puścił pa­wia. Przep­raszam, pros­tacko przed­sta­wiam prob­lem. Po­wiem przy­jem­niej: po­lic­ja pot­wier­dziła pob­rudze­nie pal­ta przy­pad­ko­wego przechod­nia po­kaźną por­cją przet­ra­wione­go pi­wa. Poz­najmy przyczy­ny po­wyższe­go przyk­re­go przypadku.
Powód [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 14 lutego 2012, 17:16

igebski

Z optymizmem patrzę w drugie półwiecze, czerpiąc z doświadczeń nabytych w pierwszym

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

igebski

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność